jesteś tu: Wydarzenia > Wybór oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół nr 1/06/2016
Z wyboru wykonawcy wskutek przeprowadzonego postępowania ofertowego z dnia 23.06.2016 r. (data sporządzenia zapytań ofertowych) zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia w trybie zapytania ofertowego wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu „Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR Szybka Ścieżka” w następującym zakresie:
Wybór lokalizacji odcinka testowego oraz opracowanie opinii z 12-miesięcznych badań skuteczności działania nowej generacji prototypów urządzeń ochrony zwierząt UOZ-2 zamontowanych na odcinku testowym wybranej linii kolejowej

 

 

  Protokół z wyboru

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: