jesteś tu: Wydarzenia > Konferencja na Litwie

Udział polskiej delegacji w konferencji „Innowacje, Zarządzanie i Ekonomia w Transporcie Kolei Litewskich”

Konferencja odbyła się 27 marca 2014 roku w Wilnie w Wyższej Szkole Nowoczesnych Technologii w Transporcie (Vilnius College of Technologies and Design). Była to konferencja międzynarodowa z udziałem specjalistów z dziedziny transportu oraz wykładowców uczelni o specjalności Transport kolejowy byli to przedstawiciele z Litwy, Polski, Rosji, Węgier, Czech, Słowenii, Turcji i Łotwy.

Polskę reprezentowali przedstawiciele Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach: Magdalena Wierzbik-Strońska – prorektor WST, dr Aleksander Ostenda – dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk Stosowanych oraz Karol Trzoński – wykładowca, firmy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska w Katowicach: Zbigniew Książek, Szymon Stolecki i Jerzy Jakimowicz oraz firmy NEEL Sp. z o.o. z Warszawy: Marek Stolarski – prezes Zarządu i Dorota Bartoszek – dyrektor ds. strategii i rozwoju.

Pierwszym punktem programu konferencji było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Vilnius College of Technologies and Design a Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach. Sygnatariuszami byli Liucija Nijole Kikutiene – rektor Wyższej Szkoły Technologii i Innowacji oraz, z ramienia WST, prorektor Magdalena Wierzbik-Strońska i dziekan dr Aleksander Ostenda. Porozumienie obejmuje wymianę studentów, organizację wspólnych konferencji naukowo-technicznych, publikacje referatów naukowych w wydawnictwach tych uczelni oraz prowadzenie zarówno wspólnych badań, jak i ćwiczeń laboratoryjnych.

W tracie prezentacji i wykładów Karol Trzoński miał referat i wystąpienie na temat innowacyjnych technologii w transporcie oraz przedstawił historię kierunku kolejnictwo na WST oraz studiów podyplomowych z certyfikacji urządzeń sterowania i interoperacyjności kolei. Szymon Stolecki i Zbigniew Książek w swoim referacie i prezentacji omówili projekty i realizację zastosowania urządzeń sterowania ruchem i zabezpieczenia przejazdów kolejowych firmy Bombardier na kolejach litewskich.

Marek Stolarski w swoim wystąpieniu przedstawił akustyczne urządzenia ochrony zwierząt UOZ-1 eksploatowane od 2004 roku na sieci kolejowej PKP PLK. Prezes spółki NEEL skupił się na powiązanej ze sobą problematyce skutków kolizji zwierząt z pociągami z punktu widzenia bezpieczeństwa zwierząt i bezpieczeństwa ruchu pociągów. Szczegółowo omówił przyczyny występowania tego zjawiska oraz dane statystyczne pokazujące, na przykładzie informacji uzyskanych z Kolei Regionalnych, rzeczywistą skalę i skutki problemu. Zostały także zaprezentowane środki techniczne i metody ograniczające zakres omawianego problemu – takie jak bariery mechaniczne (grodzenie linii i budowa przejść nad- i podziemnych), akustyczne (akustyczne urządzenia ochrony zwierząt UOZ-1) oraz optyczne (odblaskowe bariery optyczne typu „wilcze oczy”), przedstawiając wady i zalety każdego rozwiązania. W podsumowaniu podkreślił, że systemy ochrony zwierząt należy traktować jako jeden z wielu sprawdzonych rozwiązań technicznych mających istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu pociągów. Prowadzone z wykorzystaniem środków unijnych modernizacje linii kolejowych pozwalające na podniesienie szybkości pociągów do 160 km/h, nowe konstrukcje podtorza oraz nowoczesny, szybki i cichy, ale mało odporny na skutki kolizji z dużym i ciężkim zwierzęciem tabor – to przesłanki do poważnego potraktowania zaprezentowanego na wykładzie problemu.

Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja na temat wymiany doświadczeń, współpracy naukowców, przemysłu i kolei w poszczególnych krajach, których przedstawiciele przyjechali do Wilna.

 

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: