jesteś tu: Wydarzenia > Seminaria dla studentów

Oferta dla uczelni

Poniżej przedstawiamy propozycję wykładu dla słuchaczy kierunków związanych z transportem lądowym:
Pomysł to dopiero początek
zaproszenie do wysłuchania seminarium

Sprawozdanie z przebiegu seminarium dla studentów II roku Wydziału Inżynierii Lądowej, kierunek: transport, Politechniki Krakowskiej

Miejsce: Politechnika Krakowska, budynek Wydziału Mechanicznego, Kraków, al. Jana Pawła II 37
Data:
01.04.2014, godz. 17:45-19:30
Organizator:
dr inż. Waldemar Parkitny
Uczestnicy:
studenci studiów dziennych II roku, Wydział Inżynierii Lądowej, kierunek: transport
Liczba słuchaczy:
18
Temat seminarium:
Studium przypadku: genialny pomysł, sprawne wdrożenie.

Celem seminarium było przedstawienie słuchaczom historii powstania unikalnego w skali światowej wynalazku i procesu jego wdrożenia do eksploatacji. Na początku pokazana została struktura firmy, jej potencjał i doświadczenie. Następnie omówiono szczegółowo sam wynalazek, jakim jest urządzenie ochrony zwierząt UOZ-1 dla linii kolejowych. Zwrócono uwagę na innowacyjność zasad jego działania oraz na konieczność interdyscyplinarnego podejścia do problemu kolizji pociągów ze zwierzętami. Z jednej strony zoopsychologiczne zagadnienia funkcjonowania zwierząt w środowisku ściśle przylegającym do linii kolejowej, z drugiej – techniczne uwarunkowania wieloletniej, niezawodnej i bezpiecznej eksploatacji tego typu urządzeń, a z trzeciej – wpływ skutków ewentualnych kolizji szybkich pociągów z dużymi i ciężkimi zwierzętami. Podkreślono znaczenie umiejętności wielopłaszczyznowej analizy problemu i konieczność dysponowania wiedzą z wielu dziedzin nauki.

W końcowej części wykładu podane zostały przykłady działań marketingowych opartych na badaniu rynku, dotyczących tego, w jakim kierunku powinny zmierzać rozwój produktu i strategia działań producenta (rozwój techniczny, pozyskiwanie nowych rynków zbytu).

 

   

 


  

Sprawozdanie z przebiegu seminarium dla słuchaczy Studium Podyplomowego dla pracowników PKP PLK w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

Miejsce: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43
Data: 12.04.2014, godz. 11:00-14:45
Organizator: Karol Trzoński
Uczestnicy: słuchacze Studium Podyplomowego dla pracowników PKP PLK
Liczba słuchaczy: 20
Temat seminarium: Kolizje pojazdów szynowych ze zwierzętami, a bezpieczeństwo ruchu pociągów

Celem seminarium było zapoznanie słuchaczy z problematyką kolizji pociągów ze zwierzętami jako jednym ze źródeł zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pociągów. Szczegółowo omówiono przyczyny występowania tego typu kolizji, mechanizm postrzegania kolei jako istniejącego od zarania transportu kolejowego, czyli od przeszło 150 lat, „niegroźnego” dla zwierząt otoczenia oraz dane statystyczne pokazujące (na przykładzie informacji uzyskanych z Kolei Regionalnych) skalę i skutki zjawiska. Zaprezentowano środki techniczne i metody ograniczające zakres omawianego zjawiska. Pokazano i omówiono bariery mechaniczne (grodzenie linii i budowę przejść nad- i podziemnych), akustyczne (akustyczne urządzenia ochrony zwierząt UOZ-1) oraz optyczne (odblaskowe bariery optyczne typu „wilcze oczy”), przedstawiając wady i zalety każdego rozwiązania.

W podsumowaniu podkreślono, że systemy ochrony zwierząt należy traktować jako jeden z wielu rozwiązań technicznych mających istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu pociągów. Modernizacje linii kolejowych pozwalające na kursowanie pociągów z prędkościami rzędu 160 km/h, nowe tłumiące hałas i drgania konstrukcje podtorza oraz nowoczesny, szybki i cichy, ale coraz mniej mechanicznie odporny na skutki kolizji z dużym i ciężkim zwierzęciem tabor – oto przesłanki do poważnego potraktowania zaprezentowanego na seminarium problemu..

 

  

 


 

Seminarium dla studentów Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej

Podziękowania

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy takie oto podziękowania za przeprowadzoną prezentację:

Chcę ogromnie podziękować Panu Prezesowi za znakomity wykład, który wygłosił podczas zajęć z przedmiotu: Przedsiębiorczość Technologiczna, w dniu 9 maja 2014 r. W zajęciach wzięło udział ok. 70 studentów studiów magisterskich (2. stopnia) na kierunku Transport. 
Doświadczenia Pana Prezesa oraz umiejętność przekazania nauki, jaka z nich płynie, sprawiają, że tego typu zajęcia są najlepszą okazją aby zachęcić studentów Politechniki do wykazania się pro-przedsiębiorczą postawą w ich karierze zawodowej. Jest dla mnie wielka radością, że moi studenci mieli możliwość posłuchać o dalekosiężnych korzyściach wynikających z kierowania się tą życiową postawą, dzięki uczestniczeniu w wykładzie gościnnym Pana Prezesa.

Załączam wyrazy najwyższego szacunku
dr Agnieszka Skala

 

Podziękowanie dla NEEL

 

   

 

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Piecuszka 1, 02-836 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30,  648 41 30
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: